Adatkezelési Tájékoztató

 

 

1.        A www.sas.hu címen elérhető Weboldalhoz (a továbbiakban: Weboldal) kapcsolódó személyes adatokat az oldal tulajdonosa, fenntartója kezeli. A Weboldal tulajdonosa, egyúttal a személyes adatok kezelője: World Web Data Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1043 Budapest, Árpád út 56. I. em. 2.; cégjegyzékszám: 01-09-293552 ; telefonszám: +36 (20) 555 20 62; email cím: [email protected]; a továbbiakban: Adatkezelő).

 

Az Adatkezelő a Weboldalon keresztül „.hu” domainra vonatkozó domain-regisztrációs szolgáltatást, valamint hosting szolgáltatást nyújt.

 

Az adatkezelés alanyai (érintettek) a felhasználók, azon személyek, akik az oldalon regisztrálnak, az Adatkezelő szolgáltatását igénybe veszik (a továbbiakban: Felhasználó). Amennyiben a Felhasználó regisztrál, és elfogadja a jelen Tájékoztatót, kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait az adatkezelő az alábbiakban meghatározottak szerint kezelje.

 

A személyes adatok kezelésére jelen Tájékoztató az irányadó. Az adatkezelés során az adatkezelő az irányadó jogszabályoknak, elsősorban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően jár el.

 

Az Adatkezelő a jelen Tájékoztató módosításának jogát fenntartja. A módosításról az adatkezelő a Felhasználókat tájékoztatja.

 

2.        Az adatkezelés jogalapja a Felhasználók önkéntesen megadott hozzájárulása. A Felhasználók a regisztráció során elfogadják a jelen Tájékoztatót, és hozzájárulnak személyes adataik jelen Tájékoztató szerinti kezeléséhez. Jelen Tájékoztató a Felhasználók tájékoztatásának minősül, az Infotv. 20. § (2) bek. alapján.

 

Az adatkezelő az adatkezelés során törekszik arra, hogy az adatkezelés tisztességes, törvényes legyen, és személyes adat kezelésére csak célhoz kötötten kerüljön sor. Az adatkezelő biztosítja az érintettek részére a tájékoztatás, helyesbítés, törlés, tiltakozás jogát.

 

3.        A személyes adatok kezelése az adatkezelő székhelyén, fióktelepén, telephelyén, vagy az adatkezelő által megbízott adatfeldolgozó helyiségében történik. Az adatkezeléssel kapcsolatos döntéseket minden esetben az adatkezelő hozza meg.

 

Az adatkezelő adatfeldolgozót jogosult megbízni, az Infotv. alapján. Az adatfeldolgozó önálló döntést nem hozhat. Az adatkezelő az adatfeldolgozók megnevezését közzéteszi.

 

4.        Amennyiben a felhasználó igénybe veszi az Adatkezelő szolgáltatását, regisztráció során meg kell adnia felhasználónevét, teljes nevét, e-mail címét, jelszavát. A szolgáltatás tényleges igénybe vételéhez a Weboldalra való belépést követően meg kell adni a felhasználó telefonszámát, számlázási címét, nem magánszemélyként eljáró felhasználó esetén adószámát, továbbá a kapcsolattartó személy nevét, e-mail címét, telefonszámát, címét.

 

Az adatkezelés célja a Felhasználó azonosítása, a Felhasználóval való kapcsolattartás, a Felhasználó vásárlásainak, a Felhasználó által igénybe vett szolgáltatásoknak a nyomon követése, számlázás, fizetés, szolgáltatás nyújtása, az esetleges panaszok, reklamációk kezelése, a felek közötti jogviszonyból származó igények kezelése. Az adatkezelés célja ezen túlmenően a Felhasználó hozzájárulása alapján a Felhasználó irányába reklámozási tevékenység, a Felhasználó által megadott adatok felhasználásával.

 

5.        Amennyiben a felhasználó ehhez a regisztráció során hozzájárul, vagy külön feliratkozik a hírlevélre, az adatkezelő jogosult arra, hogy a Felhasználó számára a közvetlen megkeresés módszerével reklámot küldjön, és ebből a célból megadott adatait felhasználja. A hozzájárulás az e-mailben, telefonon, a postai úton, valamint az egyéb módon történő megkeresésre egyaránt vonatkozik.

 

A felhasználó a reklámozási célú adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja.

 

6.        A Weboldal látogatása esetén az adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti a Felhasználó számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát, továbbá az IP-cím alapján meghatározható földrajzi helyet. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál. Az adatkezelő fenntartja a jogot arra, hogy a Felhasználó gépén adatokat tartalmazó fájlt (cookie-t) helyezzen el.

 

A cookie-k lehetővé teszik a Weboldal számára, hogy felismerje a korábbi látogatókat. A cookie-k az adatkezelőt, mint a Weboldal üzemeltetőjét segítik a Weboldal optimalizálásában, abban, hogy a Weboldal szolgáltatásait a felhasználók szokásának megfelelően alakítsa ki. A cookie-k alkalmasak továbbá arra, hogy

-        megjegyezzék a beállításokat, így nem kell azokat a felhasználónak újra rögzítenie, ha egy új oldalra lép,

-        emlékeznek a korábban bevitt adatokra, ezért azokat nem kell újra begépelni,

-        elemzik a honlap használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk felhasználásával végrehajtott fejlesztések eredményeként az a lehető legnagyobb mértékben a felhasználó elvárásai szerint működjön, a felhasználó könnyen megtalálja a keresett információt, és

-        figyelemmel kísérik hirdetéseink hatékonyságát.

 

A felhasználó beállíthatja webes keresőjét úgy, hogy elfogadjon minden sütit, elutasítsa mindet, vagy értesítse a felhasználót, ha süti érkezik a gépére. A beállítási lehetőségek általában a böngésző „Opciók” vagy „Beállítások” menüpontjában találhatók. Az angol nyelvű www.aboutcookies.org weboldalon található részletes tájékoztató szintén segít a különböző böngészőkben történő beállításokban

 

7.        Az adatkezelő a megadott adatokat törli, ha:

-        azok kezelése jogellenes, vagy jogszabály a törlést elrendeli;

-        az érintett Felhasználó azt kéri, és szolgáltatást már nem vesz igénybe;

-        az adat hiányos vagy téves, és ez a felhasználásukat lehetetlenné teszi;

-        az adatkezelés célja megszűnt;

-        azt hatóság vagy bíróság elrendeli.

 

Az érintett Felhasználó kérheti személyes adatai törlését, az adatkezelő elérhetőségein (1. pont). Az érintett Felhasználó erre irányuló kérése esetén az adatokat az adatkezelő rendszere öt munkanapon belül törli. A személyes adatok törlése során az adatok felismerhetetlenné tételére kerül sor, oly módon, hogy az adat és az érintett közötti kapcsolat többé ne legyen helyreállítható.

 

A felhasználó törlést akkor kezdeményezhet, ha nem vesz igénybe az Adatkezelőtől szolgáltatást, nincs az Adatkezelő által kezelt domain-je. Amennyiben a felhasználó ennek ellenére kéri adatai törlését, a Szolgáltató az adatokkal együtt törli a kezelt domaint is.

 

Az adatkezelés célja a vásárlás esetén a Felhasználó igényeinek kezelése, a létrejött jogviszonyból származó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése. Amennyiben a vásárlás során a jogviszony a Felhasználó és az adatkezelő között létrejön, ezen célok miatt az adatkezelő az adatokat a vásárlást követő öt évig kezeli, az Infotv. 6. § (5) bek. b) pontja alapján.

 

Amennyiben az adatkezelést jogszabály rendeli el az adatkezelés időtartama az adott jogszabályban megjelölt időtartam. A számviteli bizonylatok esetében a megőrzési idő a számvitelről szóló 2000. évi C törvény 169. § alapján nyolc év.

 

Az adatkezelő jogosult arra, hogy az adatokat személyazonosításra alkalmatlan módon, statisztikai célra felhasználja.

 

8.        A Felhasználónak jogában áll, hogy adatait helyesbítse, a tévesen szereplő, és általa nem helyesbíthető adatok helyesbítését az adatkezelőtől kérje. Az érintett Felhasználó joga, hogy egyes adatait, vagy teljes regisztrációját törölje. Az érintett tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről. A tájékoztatást az adatkezelő elektronikus levélben is megadhatja. Az érintett Felhasználó tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.

 

9.        Az adatkezelő minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Az adatkezelő az adatok biztonságáról megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik.

 

10.        A Felhasználók a szolgáltatás igénybe vétele és a Weboldal használata során csak saját személyes adataikat adhatják meg, vagy olyan személyek adatait, akik ehhez hozzájárultak. Más személyek adatainak megadása jogellenes adatkezelésnek minősül, amelynek a külön jogszabályokban meghatározott következményei lehetnek. Más személyes adataival való visszaélés esetén az adatkezelő az eljáró hatóságoknak segítséget nyújt a jogsértés feltárása, a jogsértést elkövető azonosítása érdekében.

 

11.        Az adatkezelő személyes adatot csak akkor továbbít, ha ahhoz az érintett hozzájárult, vagy az adat továbbítását törvény elrendeli.

 

12.        A Felhasználó a személyes adatai kezelésével kapcsolatos panaszával fordulhat az Adatkezelőhöz, aki a panaszt a lehető legrövidebb időn belül kivizsgálja, és a jogsértést orvosolja.

 

A Felhasználó a személyes adatai védelméhez való jog sérelme esetén fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., [email protected]; www.naih.hu), valamint bíróság előtt is érvényesítheti igényét, az irányadó jogszabályok (Infotv., Polgári Törvénykönyv) alapján.